Wednesday, November 2, 2011


Удирдах Зөвлөлийн сонгууль (Aлдаа №1)


Одоогийн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдхүүн, шийдвэрийн талаар олон удаа бичиж байсан боловч түүнээс хойш онцын өөрчлөлт гарсангүй.
Гэхдээ Удирдах зөвлөлийг харалгүйгээр МУИС-ийн бусад удирдлагын бүтцүүд болох Эрдмийн Зөвлөл, Хамт Олны Зөвлөл,
Захиргаа идэвхтэй байр суурьтай байх нь илүү чухал гэж бодогдох болсон. 

Одоогийн МУИС-ийн төгсөгчдийн төлөөллийг сонгосон протокол одоо хүртэл УЗ-д ирээгүй гэж сонссон, тэгэхээр ямар хурлаас яаж сонгосон нь тодорхойгүй байгаа.
Харин 2010 оны 12 сарын 17-нд болсон багш нарын төлөөллийг сонгох  сонгуулийн  ирцийг харахад багш нар түүнд ач холбогдол өгч байгаа гэж ойлгосон. 
Энэ сонгуулийн үр дүнд нөлөөлсөн нэгэн үйл явдал болсон бөгөөд энэ талаар хэдэн зүйл бичихээр шийдлээ.  (Доорх тоон дүнгүүд хувь хүний өгсөн санал хураалтын
талаар ямар ч мэдээлэл агуулаагүй бөгөөд санал хураалт нууц учир хувь хүний мэдээллийг авах боломжгүйг онцлоё.)
Сонгуулийн дүнг сургуулиудаар жагсаавал:
Бүртгэлийн дугаар
Овог нэр
Сургуулийн нэрс
Саналын тоо


Нийт саналын тоо
УБС
МКС, ББТС, ОУХС
НШУС ХХИС, ГГС
ХҮДС, МТС
МХСС, ГХСС
ЭЗС
Орхон
Завхан
16
Ø.×îéìàà
ÌÕÑÑ
17
30
43
72
50
45
44
10
311
12
Æ.Ñàéíæàðãàë
ÝÇÑ
2
26
37
74
27
71
33
21
291
7
Ç.Áîëä
ÌÒÑ
7
35
54
70
40
44
26
8
284
15
Á.×èíáàò
ÃÃÑ
4
12
44
66
17
25
11
6
185
10
Æ.Îêòÿáðü
Õ¯Ñ
9
8
32
77
17
10
9
9
171
6
Æ.Áàÿñàõ
ÎÓÕÑ
7
27
21
9
35
22
14
14
149
1
À.Àìàðçàÿà
ÌÊÑ
2
36
19
14
13
31
21
11
147
9
Í.Ë¿íäýíäîðæ
ÕÇÑ
5
23
17
16
21
40
15
7
144
14
Ä.Óëàì-Îðãèõ
ÔÝÑ
2
20
18
15
12
36
9
15
127
13
Ä.Ñ¿õáààòàð
ÍØÓÑ
10
16
27
9
14
15
17
7
115
11
Á.Ñàéíáèëýãò
ÃÕÑÑ
9
7
11
14
38
14
13
7
113
4
Æ.Áàòõ¿¿
ÁÁÑ
3
26
16
9
19
14
6
6
99
8
Á.Äýìèä
Çàâõàí
6
6
4
6
4
11
25
25
87
5
Á.Áàòöýíãýë
ÕÕÈÑ
1
19
17
7
6
14
9
7
80
2
Í.Àìàðæàðãàë
Îðõîí
4
6
3
0
2
2
56
5
78
3
Ã.Àíõáàÿð
ÓÁÑ
25
3
2
6
3
4
5
17
65

Ä¿í
Ñàíàëûí õóóäàñíû òîî
27
75
86
93
67
99
гэж гарсан билээ. Гэтэл ХҮДС дээр “МУИС-ийн ТУЗ-д багш нарын төлөөллийг сонгох тухай зөвлөмж” нэртэй доорхи бичгийг
тус сургуулийн захиргаанаас тараасан бөгөөд бөглөх загвар дээр З.Болд, Ж.Октябрь, Б.Сайнжаргал, Б.Чинбат, Ш.Чоймаа гэсэн
нэрний өмнөхийг жишээ болгон дугуйлсан байдаг юм. Үүний дараа Захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний албанаас дээрх тэмдэглэсэн 5 хүнээс  хэдийг нь сонгосон тоогоор нь сургуулиудын саналыг ангилж өгөхийг хүсэхэд
доорхи хүснэгтэн дүнг гаргаж өгсөн юм.   
ä/ä
Ñóðãóóëèéí íýðñ
Тэмдэглэсэн 5 хүнээс орсон хүний тоогоор ангилбал
Саналын хуудасны нийт тоо
Огт ороогүй
1 хүн
2 хүн
3 хүн
4 хүн
5 хүн

1
ЭЗС, ФЭС, ХЗС
11
28
25
24
10
1
99
2
УБС
4
10
10
3


27
3
МКС,ББТС,ОУХС
21
17
21
13
2
1
75
4
НШУС,ГГС,ХХИС
17
13
22
5
7
22
86
5
ХҮС,МТС
4
2
11
10
25
41
93
6
ГХСС,  МХСС
5
14
23
15
4
6
67

Ä¿í
62
84
112
70
48
71


Оролцсон багшийн тоогоор ялгавал  ХҮС – 75, МТС – 18, НШУС – 45, ББТС - 26, ГГС – 21, ХХИС – 21,
МХСС – 35, МХСС -35, ХЗС – 22, ОУХС – 24,ЭЗС – 56, ФЭС – 23, МКС – 28, УБС - 27 байсан болно.
Дээрх 5 хүний багцийн 68 саналаас үл хамааран З.Болд, Ш.Чоймаа, Б.Сайнжаргал багш нар сонгогдох байсныг дээрх хүснэгтээс харж болно.

Жич:  Би өөрийгөө захиргааны төлөөлөл гэж үзсэн учраас энэ сонгуульд оролцоогүй. Ер нь аливаа сонгуульд төв ба бүрэлдхүүн сургуулийн захиргаа зохион байгуулах үүргээр оролцохоос бус саналд нөлөөлөх үйлдлүүдийг гаргахыг хориглосон дүрэм хийх хэрэгтэй санагдаж байна.